Heeft het royeren door de KNVB van clubs zoals SC Hoge Vucht zin?  15-04-2019

Door Kimberley Kuijpers

‘De KNVB ziet de geweldsincidenten tijdens voetbalwedstrijden van SC Hoge Vucht als een structureel probleem. De bond vindt dat de Bredase club de voetbalsport als geheel schaadt en daarom is de vereniging geroyeerd.’ Dit is een stuk uit een artikel van de BN DeStem. Voorheen was de naam van SC Hoge Vucht: VV Barça. Ook deze club werd geroyeerd vanwege het slechte imago door verschillende geweldsincidenten. Wat als de bestuursleden nu opnieuw besluiten om “verder te gaan” onder een andere naam? Dan zullen de problemen zich ongetwijfeld opnieuw voordoen. Het is dan ook de vraag of een royement van een gehele vereniging wel zin heeft.

Voor het oprichten van een voetbalvereniging is het verenigingsrecht van de KNVB van toepassing. In de Statuten en reglementen van de KNVB zijn hieromtrent regels opgesteld. Een vereniging is door middel van het lidmaatschap aangesloten bij de KNVB. Om lid te worden van de KNVB dient de vereniging zich aan te melden middels een schriftelijk verzoek. Het is dan ook heel gemakkelijk om als nieuwe vereniging lid te worden van de KNVB. Er wordt niet gekeken naar de achtergrond van de leden of bestuursleden, waardoor, in dit geval, de bestuursleden van SC Hoge Vucht een nieuwe rechtspersoon kunnen oprichten met een andere naam en hierdoor via deze nieuwe rechtspersoon opnieuw lid kunnen worden van de KNVB. Hierdoor blijft men in een vicieuze cirkel zitten en heeft het royeren van een vereniging niet het gewenste effect. Het is juist de kunst om de problemen die (wellicht de leden van) een vereniging heeft veroorzaakt, ook daadwerkelijk voorgoed buiten de deur te houden en daarvoor is het vaak noodzakelijk om de individuele leden straffen op te leggen.

De KNVB heeft in haar Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal verschillende mogelijkheden opgenomen om een lid te straffen. In deze handleiding staat heel duidelijk (schematisch) weergegeven wanneer een lid gestraft kan worden en ook voor welke tijdsperiode/welk bedrag. Het is mijns inziens effectiever indien de KNVB daadwerkelijk de individuele leden een proportionele straf oplegt, zodat zij persoonlijk en direct geraakt worden. De rotte appels, die moeten juist buiten gehouden worden. Als de KNVB deze leden schorst, het lidmaatschap ontzegt etc., dan wordt er veel meer bereikt. Op dat moment is het namelijk niet meer mogelijk dat een (ex) lid nog op het voetbalveld staat om zodoende problemen te veroorzaken. Een lid kan zich dan ook niet overschrijven naar een andere vereniging, omdat de schorsing/ontzegging vast zit aan de persoon zelf. Bij een royement van een club in zijn geheel, wordt het lidmaatschap van de club afgenomen door de KNVB, maar de personen die wellicht de problemen veroorzaken, kunnen op dat moment gewoon doorgaan met hun activiteiten, dan wel bij een andere club, dan wel met het oprichten van een nieuwe club. Dit is juist het probleem wat tegengehouden moet worden.

Naast het feit dat de individuele leden gestraft moeten worden, kan de KNVB wellicht ook haar lidmaatschapseisen aanscherpen. Zodat niet iedere vereniging “zomaar” lid kan worden van de KNVB. Zo dient er een screening te komen van de bestuursleden die de vereniging besturen. Indien de KNVB ziet dat de bestuursleden al eerder een vereniging hebben aangestuurd die geroyeerd is, kan deze (nieuwe) vereniging bijvoorbeeld een aantal jaar geen lid worden van de sportbond onder leiding van deze bestuursleden.

Vragen over het voorgaande? Onze sportjuristen staan voor U klaar.

Kimberley Kuijpers
Juridisch Sportloket