Verplichtingen van de sportvereniging met betrekking tot selectiecriteria  05-08-2015

Door Lars Westhoff

Enige tijd was het relatief rustig rond het onderwerp selectiecriteria. Op 25 juli jl. heeft de rechter zich echter weer moeten uitspreken over de regels rond selectiecriteria en met name over de openbaarheid daarvan. In deze bijdrage bespreek ik kort de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland en zal ik handvatten aanreiken voor een helder selectiebeleid.

 

De casus

In de reglementen van de Kaatsbond zijn bepalingen opgenomen die zien op de overschrijving van leden naar andere kaatsverenigingen. Uitgangspunt is dat de leden spelen bij de vereniging in hun woonplaats dan wel bij de meest dichtbijgelegen vereniging.[1] In onderhavige casus was een jeugdspeler van woonplaats veranderd nadat de kaatsvereniging van zijn nieuwe woonplaats de “afdelingspartuur” voor het seizoen 2015 reeds had vastgesteld. De overschrijving wordt door zowel de Kaatsbond als de vereniging goedgekeurd, maar de jeugdspeler wordt niet toegelaten tot de afdelingspartuur.

 

Selectiecriteria: openbaarheid en willekeur

De jeugdspeler stelt dat de vereniging haar weigering om de jeugdspeler toe te laten tot het afdelingspartuur niet baseert op objectieve selectiecriteria. Daartoe wordt gesteld dat het beleid is om de beste spelers te selecteren en de jeugdspeler gelet op zijn kwaliteiten dient te worden toegelaten. Nu daarvan wordt afgeweken, is er sprake van willekeur en dienen de selectiecriteria openbaar te worden gemaakt.

 

Redelijkheid en billijkheid eist kenbaarheid selectiecriteria

Belangrijk beginsel in het verenigingsrecht is de redelijkheid en billijkheid. Op grond hiervan dienen de vereniging en haar leden zich tegenover elkaar (en onderling) te gedragen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Dit brengt ook met zich dat de vereniging leden in gelijke omstandigheden gelijk dient te behandelen. Op grond hiervan dient de vereniging aan haar leden kenbaar te maken welk selectiebeleid zij hanteert. Reden waarom de vereniging ter zitting heeft kenbaar gemaakt welk selectiebeleid zij hanteert, waarop de jeugdspeler geen belang meer heeft bij zijn vordering.

 

Op schrift stellen geen vereiste

Gelet op de omvang van de vereniging en de beperkte professionaliteit, is de vereniging niet verplicht om het selectiebeleid op schrift te stellen. Al met al komt de Rechtbank tot de conclusie dat de vereniging in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen om de jeugdspeler niet te selecteren.

 

Aandachtspunten selectiecriteria

Gelet op het voorgaande en eerdere rechterlijke uitspraken over selectiecriteria dient U in ieder geval de volgende punten in acht te nemen bij het selectiebeleid van uw sportvereniging: de selectiecriteria dienen (tijdig) kenbaar te zijn, zo objectief mogelijk te zijn geformuleerd en U kunt niet zomaar afwijken van de opgestelde criteria. Gelet op het voorgaande kan het daarbij, gelet op de professionaliteit en omvang van de vereniging, noodzakelijk zijn dat de selectiecriteria schriftelijk worden vastgelegd.

 

Selectiebeleid voetbal

Bij teamsporten is het in aanvulling op het voorgaande van belang dat een coach een grote beleidsvrijheid toekomt met betrekking tot zijn selectiekeuzes. De coach kan sportieve belangen van een team laten prevaleren boven de kwaliteiten van een individuele speler. Dit dient evenwel te worden gemotiveerd. Zo was ook in opgemelde kwestie sprake van een selectieregel die aangaf dat de kwaliteit van het partuur als geheel doorslaggevend is en niet louter de kwaliteit van een individuele kaatser.

Al met al is het zaak dat U nagaat of de selectiecriteria voorgaande toets kunnen doorstaan, om zo geschillen zo veel als mogelijk te voorkomen.

Indien U vragen heeft naar aanleiding van het voorgaande, of advies wenst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lars Westhoff
Juridisch Adviseur


[1] Artikel 12 Kaatsreglement

Laatste nieuwsberichten