1 april: belangrijke datum in het betaald voetbal  03-04-2013

Door Lars Westhoff

Afgelopen dagen stonden de media er vol van, berichten over betaald voetbalclubs die de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met hun spelers opzeggen1. De berichten in de media hebben echter enige tegenstrijdigheid in zich. Het contract wordt opgezegd met de kanttekening dat het opzeggen van de arbeidsovereenkomst niet betekent dat de speler en club uit elkaar gaan aan het einde van het seizoen. Daarom zetten wij hierna kort uiteen hoe het juridisch in elkaar zit.

CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal 2010-2014

In de voetbalsport is op alle arbeidsovereenkomsten tussen Betaald Voetbal Organisaties (hierna: BVO) en de Spelers de cao voor Contractspelers Betaald Voetbal van toepassing (hierna: cao). De cao regelt onderwerpen als verzuim, salaris, vakantiegeld, arbeidsongeschiktheid, maar ook het einde van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 6 van de cao bepaalt dat de arbeidsovereenkomst dient te eindigen op 30 juni van enig jaar. De eerste arbeidsovereenkomst tussen de BVO en de Speler eindigt van rechtswege. De verlengde arbeidsovereenkomst eindigt na de mededeling van de BVO of Speler. De mededeling dient uiterlijk plaats te hebben op 31 maart van het jaar dat de arbeidsovereenkomst afloopt, middels een aangetekend schrijven. Het staat de BVO en Speler vrij om na het opzeggen van de arbeidsovereenkomst alsnog een nieuwe overeenkomst aan te gaan.

Gevolgen niet, of niet tijdig, opzeggen

Indien noch de BVO, noch de Speler tijdig (vóór 1 april) middels een aangetekend schrijven de ander meedeelt dat zij/hij de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, wordt de arbeidsovereenkomst met één jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden. Bepalend voor het tijdstip van opzegging is de datum op het bewijs van aantekening.

Niet zo lang geleden heeft deze bepaling nog een belangrijke rol gespeeld2. Labyad en PSV leefden in onmin met elkaar over de vraag of het contract van Labyad van rechtswege was geëindigd. PSV beriep zich op het feit dat zij een eenzijdige optie tot verlenging had en de arbeidsovereenkomst niet tijdig was opgezegd, en dus dat het contract niet eindigde op 30 juni 2012. Uiteindelijk zijn PSV en Sporting tot overeenstemming gekomen met betrekking tot de transfersom en heeft het geschil niet geleid tot een rechtszaak.

Slot

Zoals uit het voorgaande blijkt is enkel kennis van het Nederlandse arbeidsrecht onvoldoende. Wij beschikken over zowel de kennis van het arbeidsrecht als over de sport specifieke kennis. Mocht U naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, of meer informatie wensen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
 

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

 

Laatste nieuwsberichten