Belastingvoordeel buitenlandse voetballers en andere sporters.  16-12-2013

Door Lars Westhoff

Begin november 2013 heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch zich uitgesproken of een Belgische profvoetballer, werkzaam voor een Nederlandse Eredivisie club, recht had op toepassing van de zogenaamde “30%-regeling”. De “30%-regeling” is een belastingvrije vergoeding die onder bepaalde voorwaarden door de werkgever aan de buitenlandse werknemer kan worden verstrekt. De 30%-regeling is bedoeld om de extra kosten op te vangen, die het werken in het buitenland met zich meebrengen. Heel vaak wordt de regeling gezien en gebruikt als een “extra beloning” voor de werknemer, immers de werkgever kan zonder onderbouwing 30% van het loon belastingvrij verstrekken.

Wijzigingen en voorwaarden
De voorwaarden waaraan U als werknemer en werkgever moet voldoen zijn op 1 januari 2012 en op 1 januari 2013 gewijzigd. Om van de regeling gebruik te kunnen maken, gelden thans de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is in dienst bij de werkgever1.

  • De werknemer heeft een specifieke deskundigheid.

  • De werknemer voldoet aan de definitie van ingekomen werknemer.

De belastingdienst geeft op verzoek van de werkgever een beschikking af waaruit blijkt dat de 30% regeling gebruikt mag worden. De looptijd van de beschikking is maximaal 8 jaar en gedurende de looptijd dient aan alle voorwaarden blijvend te worden voldaan. Ook bij wisseling van werkgever is het mogelijk de 30%-regeling te behouden.

Voor de norm van de specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm. Indien de werknemer een belastbaar jaarloon heeft van minimaal € 35.770,- (excl. onbelaste vergoedingen) wordt hij geacht te voldoen aan de deskundigheidseis. Daarbij vindt de beoordeling plaats aan de hand van het opleidingsniveau van de werknemer, de relevante werkervaring en de verhouding tussen het beloningsniveau van het land van herkomst en Nederland.

Er is sprake van een ingekomen werknemer, indien de werknemer gedurende de 24 maanden voorafgaand aan hun eerste werkdag in Nederland meer dan 16 maanden op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens heeft gewoond2.

Belastingvoordeel
De 30%-regeling houdt in dat de werkgever aan bepaalde werknemers, zonder nadere onderbouwing, (maximaal) 30% van het loon (inclusief de vergoeding) als onbelaste vergoeding, of 30/70 van het loon (exclusief de vergoeding), kan geven voor de “extraterritoriale kosten” (kosten om in Nederland werkzaam te zijn als buitenlander). In het geval dat de werknemer € 40.000,-- aan loon krijgt (excl. vergoeding), gaat het om een belastingvoordeel van € 17.143,-.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Aan het Gerechtshof werd de vraag voorgelegd in hoeverre de Belgische voetballer voldoet aan de gestelde eisen voor de 30%-regeling3. Daarbij stond centraal of de (jonge) voetballer voldoet aan de deskundigheidseis. Voor de beoordeling van die vraag is niet de leeftijd belangrijk, maar de voor de functie relevante ervaring. Enkel talent is onvoldoende. Deze relevante ervaring kan volgens het Hof enkel worden opgedaan door training en het veel op hoog niveau spelen van wedstrijden. Het talent samen met de ervaring kunnen uitgroeien tot schaarse specifieke deskundigheid. Daarvan was hier volgens het Hof geen sprake, daar de jeugdige speler in België slechts een enkele keer op het hoogste niveau was uitgekomen.

Conclusie
Voor Nederlandse sportclubs (met name voetbalclubs) is het zeer interessant om te bekijken of de door hen in dienst te nemen spelers in aanmerking komen voor deze regeling. Door gebruikmaking van deze regeling kan aan de speler meer inkomen geboden worden zonder daarvoor meer geld te moeten aanwenden.

Mocht U als sportvereniging (werkgever) naar aanleiding van het bovenstaande meer informatie wensen, hulp bij het aanvragen van een 30%-beschikking, of een negatieve beschikking wensen aan te vechten, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
 

Lars Westhoff
Paralegal sectie Sport en Recht

                                                      

                                                      

 1 Is meestal geen probleem, het overeenkomen van een arbeidsovereenkomst is voldoende.
2 Het afstandscriterium betekent dat sporters wonend in België, Luxemburg, Noord-Frankrijk, grote delen van Duitsland en een deel uit het Verenigd Koninkrijk niet in aanmerking komen voor deze regeling.
3 Onder de oude regeling was er nog geen afstandsvereiste van de Nederlandse grens

Laatste nieuwsberichten