Contributie: de regels voor voetbal, hockey en andere sporten op een rij  28-10-2013

Door Lars Westhoff

Nadat de contributie is geïnd en de competities zijn gestart, haken in de daarop volgende maanden grote groepen sporters af. Je keuze voor voetbal blijkt achteraf toch niet zo’n goede geweest te zijn of door een blessure is een wedstrijdje hockey voor de rest van het seizoen onmogelijk. Het gevolg is meestal een stroom mailtjes naar de ledenadministratie met de vraag of het mogelijk is om (een deel) van de contributie terug te krijgen. Veelal zal er een regeling getroffen worden, waarbij het lid een deel van zijn contributie terugkrijgt. Deze regeling is deels ingegeven door coulance en deels door onwetendheid. Want hoeveel bestuurders en leden weten nu of een lid recht heeft op terugbetaling van de contributie? Daarom zal hierna worden uiteengezet wat contributie inhoudt en wanneer de voetbalvereniging of andere sportvereniging verplicht is de contributie terug te betalen.

Wat is contributie
De wet spreekt nergens over “contributie”. De wetgever spreekt wel over het verschuldigd zijn van een jaarlijkse bijdrage bij het lidmaatschap van de sportvereniging. De jaarlijkse bijdrage (contributie) is dus gekoppeld aan het lidmaatschap. In de wet is vastgelegd dat verbintenissen die aan het lidmaatschap kleven (verbintenis tot betaling van contributie), enkel in de statuten kunnen worden opgelegd. In de statuten zal dus een verplichting tot betaling van contributie moeten zijn opgenomen, voordat de vereniging een lid op basis van zijn lidmaatschap kan dwingen tot betaling van de jaarlijkse bijdrage. Contributie is derhalve de bij statuten opgelegde verplichting aan de leden tot betaling van een jaarlijkse bijdrage.

Terugbetalingsverplichting
Nadat het lid aan zijn statutaire verplichting heeft voldaan en dus zijn contributie heeft betaald, volgt de vraag of de sportvereniging verplicht is om, indien het lidmaatschap wordt beëindigd, de contributie terug te betalen.

De wet heeft als uitgangspunt dat de contributie verschuldigd is voor het hele boekjaar, tenzij de statuten anders bepalen. De meeste statuten stellen het boekjaar gelijk met een seizoen. Dus slechts als de statuten voorzien in een terugbetalingsregeling, is de vereniging verplicht de contributie terug te betalen. Indien hierover in de statuten niets is opgenomen, is het lid de gehele contributie over het seizoen verschuldigd. Dit geldt ook voor de verenigingen waarbij niet de statuten, maar de reglementen voorzien in een terugbetalingsregeling. Alleen in de statuten kan van het wettelijke uitgangspunt worden afgeweken!

Conclusie
Het antwoord op de vraag wanneer contributie moet worden terugbetaald is simpel: als de statuten dat zeggen. Maar zoals vaker het geval is, ligt dit in de praktijk genuanceerder. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer de regeling in de statuten voor verschillende uitleg vatbaar is. Wilt U weten of U recht heeft op terugbetaling van de contributie of heeft uw vereniging behoefte aan een heldere regeling hieromtrent, schroom dan niet om contact op te nemen.

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

Laatste nieuwsberichten