Discriminatie en vrijheid van vereniging  03-10-2012

Door Lars Westhoff

Op 2 oktober 2011 heeft de wedstrijd tussen Hockeyclub Den Bosch (hierna: Den Bosch) en Hockeyclub Bloemendaal plaatsgevonden. Aan deze wedstrijd deed ook een Zuid-Afrikaanse speler mee, die beschikte over zowel een verblijfs- als een tewerkstellingsvergunning.

Een speler van buiten de EER  is volgens het Bondsreglement 2011 pas speelgerechtigd indien de KNHB  een kopie van de vergunningen heeft ontvangen en schriftelijk heeft bevestigd dat de speler speelgerechtigd is. Den Bosch had ten tijde van de wedstrijd noch de vergunningen aan de KNHB toegestuurd, noch een bevestiging van de speelgerechtigdheid ontvangen. Naar aanleiding van het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler heeft de KNHB op 14 oktober 2011 een boete opgelegd van € 75,- en drie wedstrijdpunten in mindering gebracht bij Den Bosch.

De rechtbank Utrecht heeft uiteindelijk geoordeeld dat het besluit van de KNHB in strijd is met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (hierna: Awgb).  De KNHB maakt namelijk direct onderscheid door aanvullende eisen te stellen aan spelers met een nationaliteit van buiten de EER, hetgeen verboden is bij de Awgb. Daar direct onderscheid altijd verboden is, kan het onderscheid niet worden gerechtvaardigd door het doel dat hiermee volgens de KNHB wordt gediend, namelijk: het tegengaan van competitievervalsing en een ordentelijk spelverloop.

Bovenstaande neemt niet weg, dat het blijkens de parlementaire geschiedenis van de Awgb wel mogelijk is om op grond van nationaliteit, geslacht, levensovertuiging, enzovoorts, onderscheid te maken. Een vereniging heeft namelijk vaak een bepaald doel of bepaalde doelgroep, wat met zich meebrengt dat niet iedereen lid kan worden. Dit houdt in dat, voor zover het doel of de doelgroep eisen stelt aan de personen die lid kunnen worden van een vereniging, dit onderscheid niet valt onder de Awgb.

Bij het opstellen van statuten en reglementen van overkoepelende sportbonden en sportverenigingen is het - zo wijst de praktijk weer uit - van groot belang dat rekening wordt gehouden met tal van juridische aspecten, waaronder discriminatie. Wij hebben zicht op deze aspecten en kunnen U derhalve hierin uitstekend bijstaan.

Indien U meer wilt weten of U juridisch advies wenst, dan kunt U contact opnemen met ons kantoor.

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht
Vissers Advocatuur B.V.

                                                               

1 Europese Economische Ruimte
2 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
3 Rechtbank Utrecht, 29 augustus 2012, LJN: BX5810

 

 

 

Laatste nieuwsberichten