Dopingperikelen SV Spakenburg: sancties wellicht dichterbij dan gedacht..  05-09-2014

Door Lars Westhoff

Zoals algemeen bekend moge zijn, hebben journalisten van het NRC Handelsblad in een artikel onthuld dat veel spelers van het kampioenselftal van SV Spakenburg in het seizoen 2011/2012 structureel doping geduide middelen gebruikten. De Dopingautoriteit is een onderzoek gestart, waarna zal worden bezien of de bevindingen aanleiding geven om een tuchtrechtelijke procedure te starten tegen de betreffende spelers en/of SV Spakenburg. Deze tuchtzaak zal worden behandeld voor de Centrale Tuchtcommissie voor Doping van de KNVB daar de KNVB niet is aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak. Tot op heden hebben de personen die eertijds deel uitmaakten van het eerste elftal, zoals hun waarschijnlijk door hun juridisch adviseurs is ingegeven, ontkend, althans aangegeven niets te hebben waargenomen.

De vraag blijft echter wat zijn de gevolgen voor SV Spakenburg en wat is nodig voor een tuchtrechtelijke veroordeling?

Individueel versus Team

Doorgaans richten dopingreglementen zich tot de individuele atleten. Logisch, immers de meest voor de hand liggende dopingovertreding (aanwezigheid van verboden middelen in het lichaam) kan nu eenmaal lastig worden vastgesteld bij clubs, reden waarom veel bepalingen zich richten tot de speler. Des ondanks is er in het Dopingreglement toch een artikel opgenomen waarin een sanctie is beschreven speciaal voor teams. Artikel 50 van het Dopingreglement stelt: “indien twee spelers van het zelfde team een overtreding hebben begaan gedurende een evenement, kan het bevoegde orgaan maatregelen opleggen”. Daarbij wordt in het artikel als voorbeeld genoemd: diskwalificatie van het team, vervallen van wedstrijd/competitieresultaten en/of verlies van medailles, punten en prijzen(geld). Onder evenement wordt ook verstaan de competitie. Wanneer derhalve aangetoond kan worden dat twee spelers een overtreding hebben begaan gedurende de competitie, kunnen voornoemde straffen volgen, waaronder het ontnemen van het kampioenschap.

Daarbij is het van belang om op te merken dat niet enkel het tot zich nemen van doping geduide stoffen als overtreding wordt aangemerkt, maar ook het bezit, handel en toedienen, alsook een poging daartoe, een overtreding in de zin van het Dopingreglement is.

Tuchtrecht – Strafrecht

Zoals eerder bleek tijdens de reacties na de Armstrong-case bij USADA, wordt ook thans het strafrecht met haar waarborgen verward met het tuchtrecht. Zo hebben diverse advocaten het in dit kader over  “vervolging” en stellen zij verschillende eisen aan de bruikbaarheid van de verklaringen.1 Het onderscheid tuchtrecht - strafrecht is door prof. Olfers (hoogleraar Sport en Recht) reeds eerder duidelijk gemaakt.2

In het strafrecht wordt een veroordeling enkel uitgesproken indien er sprake is van “wettig en overtuigend bewijs”. Derhalve zijn de bewijsmiddelen bij wet gegeven en dienen deze te leiden tot een boven iedere twijfel verheven conclusie.

In het tuchtrecht ligt dit anders. Op grond van de WADA-code3 dient het bewijs te leiden tot een “comfortable satisfaction of the hearing panel bearing in mind the seriousness of the allegation which is made”. Het Dopingreglement van de KNVB verwoordt voorgaande als :

Het bewijs van de overtreding van dit reglement zal zijn geleverd, indien het Bestuur, deze overtreding genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt aan het Tuchtorgaan, waarbij rekening gehouden wordt met de ernst van de geuite beschuldiging. Deze bewijslast houdt in alle zaken meer in dan alleen een afweging van waarschijnlijkheid, maar minder dan een onomstotelijk vaststaand bewijs.”

Aldus moet de tuchtcommissie genoegzaam worden overtuigd door het aangeleverde bewijs. Hierbij is de tuchtcommissie niet beperkt tot de in de wet opgesomde bewijsmiddelen. Het is derhalve goed mogelijk dat de tuchtcommissie zich genoegzaam laat overtuigen met bewijsmiddelen die in het strafrecht zouden zijn uitgesloten.

Kortom, een sanctie voor spelers en club is mogelijk dichterbij dan velen thans kunnen vermoeden.

Heeft U vragen of wenst U juridisch advies naar aanleiding van het voorgaande, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Lars Westhoff

 
1 http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1223436/advocaat-oudspelers-spakenburg-moeten-uit-anonimiteit.html

2 http://www.sportknowhowxl.nl/skxl_nl/7632

3 Reglement van de wereld anti-doping organisatie (WADA) waarop alle nationale anti-dopingreglementen zijn gebaseerd.

Laatste nieuwsberichten