Mag FC Nantes een transfersom eisen van Cardiff City?  25-02-2019

Door Kimberley Kuijpers

Na het zeer tragische ongeval van voetballer Sala, eist FC Nantes betaling van de transfersom van Cardiff City. Voor de meesten onbegrijpelijk, want hoe kan men in deze situatie zich bezighouden met dit soort ‘bijzaken’? En daarbij: wat valt er nu te betalen als de speler er niet meer is? Mag FC Nantes zomaar eisen dat de transfersom alsnog betaald wordt? Voor ons reden om de transfersom eens onder de loep te nemen en nader toe te lichten.

Toen het Europees Hof in het Bosman-arrest bepaalde dat voor spelers wier contract is afgelopen geen verkoopsom mag worden gevraagd, nam de internationale mobiliteit van spelers exponentieel toe. Spelers konden voortaan ‘transfervrij’ vertrekken. Om te voorkomen dat clubs de spelers zonder enige vorm van vergoeding zouden kwijtraken aan een andere club, werden spelers voortaan voor een langere tijd gecontracteerd. Hierdoor dient alsnog een transfersom betaald te worden, indien een speler met een reeds geldige arbeidsovereenkomst vertrekt naar een nieuwe club.

De overeenkomst om een speler weg te halen bij zijn huidige club, door zijn nieuwe club, wordt ook wel een transferovereenkomst genoemd. Voor de verplichting van de oude club om mee te werken aan de tussentijdse beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst tussen de oude club en de speler, alsmede om mee te werken aan de overschrijving van de speler naar de nieuwe club, betaalt de nieuwe club in de regel een financiële vergoeding aan de oude club. Dit is de transfervergoeding. Juridisch gezien is dit niet helemaal correct. Normaliter is de werknemer (in dit geval de speler) namelijk aan de werkgever (in dit geval de club) een vergoeding (ook wel schadevergoeding) als gevolg van het beëindigen van zijn/haar arbeidsovereenkomst verschuldigd. In de praktijk is het echter zo dat partijen (lees: de speler, nieuwe club en oude club) overeenkomen dat de nieuwe club zich verplicht tot betaling van deze vergoeding.

Een transferovereenkomst komt dus neer op een overeenkomst tussen de oude en de nieuwe club die de verplichting met zich meebrengt dat de nieuwe club de transfersom dient te betalen. Een transfersom is een schadevergoeding. Met de transfersom betaalt de nieuwe club namelijk de schade aan de oude club voor het tussentijds beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Van belang hierbij is dat er geen speler wordt gekocht. Vaak wordt dat gedacht, maar dat is onjuist. Men koopt juist de arbeidsovereenkomst van de speler af en daarvoor dient men een schadevergoeding  te betalen. Indien de clubs een transferovereenkomst hebben gesloten met elkaar, is de enige (juridische) verplichting die daaruit voortvloeit, dat de arbeidsovereenkomst van de speler tussentijds beëindigd wordt door de oude club en dat de nieuwe club daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Nu terugkomend op de eis van FC Nantes dat Cardiff City de transfersom alsnog dient te betalen, staat FC Nantes in haar recht. Ervan uitgaande dat een geldige transferovereenkomst is overeengekomen tussen FC Nantes en Cardiff City. Cardiff City is daarmee een schadevergoeding (transfersom) verschuldigd aan FC Nantes. Hiervoor is het, hoe cru ook, niet van belang dat diegene er niet meer is. FC Nantes kan nakoming vorderen van de transferovereenkomst.

Vragen over het voorgaande? Onze sportjuristen staan voor U klaar.

Kimberley Kuijpers
Juridisch Sportloket