Sponsorovereenkomsten: de kunst van een duurzame samenwerking  26-08-2013

Door Lars Westhoff

Een veel voorkomend fenomeen in de sponsoring van sporters en sportorganisaties is het zogenaamde “matching right”. Het matching right is een beding in de sponsorovereenkomst, waaraan de sponsor het recht ontleent om aan het einde van de sponsorovereenkomst ingelicht te worden over aanbiedingen van concurrenten en naar aanleiding hiervan de aanbieding te evenaren. De reden voor sponsoren om een dergelijk beding op te nemen, is om er voor te zorgen dat zij de exposure die zij hebben onder de sponsorovereenkomst niet verliezen aan concurrenten. Dit was tevens het geval met Ӧzil, waarover van onze hand eerder een artikel is verschenen. Op 6 augustus 2013 heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam een uitspraak gedaan met betrekking tot het matching right opgenomen in de sponsorovereenkomst tussen Adidas en de Britse Atletiek Federatie (hierna: UKA).

Feiten
Sinds 2005 sponsort Adidas de UKA in de vorm van een geldsom en in natura (kleding). De huidige overeenkomst loopt tot en met december 2013. In de overeenkomst is onder meer een matching right opgenomen, welk beding Adidas het recht geeft om geïnformeerd te worden over de details van verbeterde aanbiedingen van derden en het aanbod te evenaren waarna onder die voorwaarden een nieuwe overeenkomst zal worden overeengekomen. Nu UKA een verbeterde aanbieding heeft ontvangen van Nike, vordert Adidas dat UKA de overeenkomst inclusief het matching right nakomt.

Oordeel rechter
De voorzieningenrechter is ten eerste van oordeel dat de lezing van Adidas van het matching right te strikt is. Niet enkel met betrekking tot de betaalde vergoeding moet Adidas het contract evenaren doch ook op andere kernelementen van de sponsorovereenkomst. Anders zou UKA tot in lengte van dagen gebonden zijn aan Adidas wanneer Adidas simpelweg steeds de vergoeding van de derde evenaart. Dit zou de contractsvrijheid van UKA te veel aan banden leggen.

Adidas en UKA waren de onderhandelingen over een nieuw contract reeds gestart in 2012, derhalve voor de datum (1 april 2013) waarop UKA mag onderhandelen met derden. In tegenstelling tot wat Adidas beweert, zijn partijen nog niet tot volledige overeenstemming gekomen vóór 1 april 2013. Pas op 5 juni 2013 kwam Adidas grotendeels tegemoet aan de eisen van UKA terwijl het aanbod van Nike reeds een feit was. Adidas geeft – na kennis te hebben genomen van het aanbod van Nike – aan dat zij door wil onderhandelen op basis van de eerdere onderhandelingen en gaat niet in op het sponsorcontract van Nike. Volgens de voorzieningenrechter heeft Adidas kunnen begrijpen dat UKA na 1 april ook met derden in onderhandeling kon treden. De voorzieningenrechter is daarom van mening dat Adidas haar kansen heeft laten liggen en onvoldoende voortvarend heeft gehandeld; de vordering(en) van Adidas worden afgewezen.

Conclusie
Adidas verliest hier haar (machts)positie bij de UKA. Dit terwijl de onderhandelingspositie van Adidas dankzij haar matching right alles behalve ongunstig was. Doch door het niet tijdig herkennen van gevaren (1 april 2013), onjuist inschatten van de stand van de onderhandelingen, heeft Adidas door haar feitelijke handelingen haar juridisch gunstige positie onbenut gelaten. Het is daarom belangrijk dat U niet alleen ter beoordeling van het contract de diensten van een juridisch adviseur inroept, maar ook tijdens de onderhandelingen kundige juristen laat meekijken.

Indien U meer wilt weten, of juridisch advies wenst, kunt U contact opnemen met ons kantoor.

 

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

Laatste nieuwsberichten